Udkastning fra altaner

Bestyrelsen henstiller til, at beboerne ikke kaster affald, væsker eller lign. ud fra altanerne, da der er stor risiko for, at det er til gene for andre beboere og/eller kan skade andre beboere.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling

torsdag den 10. marts 2016 kl. 19:00

i mødelokalet Vigerslevvej 328 kld., 2500 Valby.

Der er følgende dagsorden:

1)  Valg af dirigent og referent.

2)  Bestyrelsens forslag vedrørende den tidligere viceværtlejlighed.

3)  Bestyrelsens forslag vedrørende youSee og Parknet.

4)  Bestyrelsens forslag vedrørende isolering af lofterne.

5)  Haveudvalgets og bestyrelsens forslag til haveplan.

6)  Eventuelt.

Er du forhindret i at deltage på generalforsamlingen, har du mulighed for at benytte vedlagte fuldmagt.

Det kan oplyses, at den ordinære generalforsamling finder sted torsdag den 26. maj 2016 kl. 19:00.

Ejendomsmæglerredegørelse

Matrikelnummer: 2131 og 2247

CVR-nr.: 61 26 93 12

Opførelsesår: 1948

Ejerforeningen: Ejerforeningen Vigerslev Engpark

Adresse: Vigerslevvej 310-344, 2500 Valby

Ejendomsadministrator: Der henvises til foreningens administration.

Fordelingstal: 108,00,  jf. ejerforeningens vedtægters § 1, stk. 7 og 8.

Antal terminer: 12

Betalingsdag: 1. hverdag.

Generalforsamlingsreferater: Der henvises til ejerforeningens generalforsamlingsreferater.

Årsrapporter: Der henvises til ejerforeningens årsrapporter (årsregnskaber).

Budget: Der henvises til ejerforeningens budget.

Vedtægter: Der henvises til ejerforeningens vedtægter.

Husorden: Der henvises til ejerforeningens husorden.

Energimærke: Der henvises til ejerforeningens energimærke.

Forsikring: Der henvises til ejerforeningens forsikring.

Nyhedsbreve: Der henvises til ejerforeningens nyhedsbreve.

Antenneforhold: You See Kabel TV. Grundpakken er obligatorisk og betaling herfor opkræves sammen med fællesudgifterne. Tilkøb af yderligere pakker aftales med You See og betaling herfor opkræves af You See hos den enkelte ejer.

Husdyr: Der henvises til ejerforeningens husorden.

Kemikalieaffaldsdepot: Der henvises til ejerforeningens husorden og de offentlige myndigheders regulering.

Planer og offentlige reguleringer: Der henvises til de offentlige myndigheder.

Kælder-/loftsrum: Jf. § 19, stk. 3, i vedtægterne, har hver ejerlejlighedsejer eksklusiv benyttelsesret til et pulterrum og/eller kælderrum.

Servitutter: Der henvises til tingbogen.

Sikkerhed for fællesudgifter: Ejerforeningens vedtægter er tinglyst pantstiftende for kr. 25.000 i hver lejlighed (indeksreguleret, år 2002 er indeks 100).

Uafsluttede byggesager: Ingen.

Fremtidig vedligeholdelse: Der henvises til ejerforeningens seneste generalforsamlingsreferater og vedligeholdelsesplan.

Udlejning: Der er ifølge ejerforeningens vedtægter og husorden ingen særlige regler eller begrænsninger herfor.

Varme: Fjernvarme. Der gøres opmærksom på, at forbrugsregnskab for varme afregnes over for den til enhver til værende ejer af lejligheden på afregningstidspunktet. Afregning mellem køber og sælger er foreningen uvedkommende. I forbindelse med ejerskifte opkræver Techem et gebyr som opkræves hos den til enhver tid værende ejer sammen med afregning af varmeregnskabet.

Fælles vaskeri: Ejerforeningen har to fællesvaskerier. Betaling for brug af vaskeri opkræves tillige med fællesudgifterne to måneder efter forbrugsmåneden. Betaling for brug af vaskeri opkræves hos den til enhver tid værende ejer af lejligheden på det tidspunkt, hvor opkrævningen finder sted. Afregning mellem køber og sælger er foreningen uvedkommende.

Navneskilte: Kontakt ejendomsinspektør vedrørende udskiftning af navneskilte ved ejer-/lejerskifte.

Vicevært: Der henvises til ejerforeningens ejendomsinspektør.

Formand: Formanden kan kontaktes ved mail: formand@vigerslev-engpark.dk og mobiltelefon 51 90 17 91.

Bestyrelsen: Bestyrelsen kan kontaktes ved mail: bestyrelsen@vigerslev-engpark.dk

Varmefordelingsmålere

Ejerforeningen fik i efteråret 2014 installeret elektroniske varmefordelingsmålere. Der er den 24. november 2015 kommet en ny brugermanual:

Techem brugermanual

Forklaring til forbrugsopgørelse

Login til din profil her

Bemærk, at der først kan relateres til en prisenhed efter at regnskabet er udarbejdet og når Techem i øvrigt også kender den samlede varmeudgift.  Af denne går noget til opvarmning af varmt vand og faste udgifter – resten til opvarmning og dermed enhederne der.

Hvis du ikke har adgang til din lejligheds energidata, kan du sende en mail med din lejligheds vejnr. og sal til formand@vigerslev-engpark.dk