Ejendomsmæglerredegørelse

Matrikelnummer: 2131 og 2247

CVR-nr.: 61 26 93 12

Opførelsesår: 1948

Ejerforeningen: Ejerforeningen Vigerslev Engpark

Adresse: Vigerslevvej 310-344, 2500 Valby

Ejendomsadministrator: Der henvises til foreningens administration

Fordelingstal: 108,00,  jf. ejerforeningens vedtægters § 1, stk. 7 og 8

Antal terminer: 12

Betalingsdag: 1. hverdag

Generalforsamlingsreferater: Der henvises til ejerforeningens generalforsamlingsreferater

Årsrapporter: Der henvises til ejerforeningens årsrapporter (årsregnskaber)

Budget: Der henvises til ejerforeningens budget

Vedtægter: Der henvises til ejerforeningens vedtægter

Husorden: Der henvises til ejerforeningens husorden

Energimærke: Der henvises til ejerforeningens energimærke

Forsikring: Der henvises til ejerforeningens forsikring

Nyhedsbreve: Der henvises til ejerforeningens nyhedsbreve

Antenneforhold: YouSee Kabel TV. Grundpakken er obligatorisk og betaling herfor opkræves sammen med fællesudgifterne. Tilkøb af yderligere pakker aftales med You See og betaling herfor opkræves af You See hos den enkelte ejer

Husdyr: Der henvises til ejerforeningens husorden

Kemikalieaffaldsdepot: Der henvises til ejerforeningens husorden og de offentlige myndigheders regulering

Planer og offentlige reguleringer: Der henvises til de offentlige myndigheder

Kælder-/loftsrum: Jf. § 19, stk. 3, i vedtægterne, har hver ejerlejlighedsejer eksklusiv benyttelsesret til et pulterrum og/eller kælderrum

Servitutter: Der henvises til tingbogen

Sikkerhed for fællesudgifter: Ejerforeningens vedtægter er tinglyst pantstiftende for kr. 25.000 i hver lejlighed (indeksreguleret, år 2002 er indeks 100)

Uafsluttede byggesager: Der renoveres stigstrenge og faldstammer, hvilket forventes afsluttet medio/ultimo 2017

Fremtidig vedligeholdelse: Der henvises til ejerforeningens seneste generalforsamlingsreferater og vedligeholdelsesplan

Udlejning: Der er ifølge ejerforeningens vedtægter og husorden ingen særlige regler eller begrænsninger herfor

Varme: Fjernvarme. Der gøres opmærksom på, at forbrugsregnskab for varme afregnes over for den til enhver til værende ejer af lejligheden på afregningstidspunktet. Afregning mellem køber og sælger er foreningen uvedkommende. I forbindelse med ejerskifte opkræver Techem et gebyr, som opkræves hos den til enhver tid værende ejer sammen med afregning af varmeregnskabet

Fælles vaskeri: Ejerforeningen har tre fællesvaskerier. Betaling for brug af vaskeri opkræves tillige med fællesudgifterne to måneder efter forbrugsmåneden. Betaling for brug af vaskeri opkræves hos den til enhver tid værende ejer af lejligheden på det tidspunkt, hvor opkrævningen finder sted. Afregning mellem køber og sælger er foreningen uvedkommende

Navneskilte: Kontakt ejendomsinspektøren vedrørende udskiftning af navneskilte ved ejer-/lejerskifte

Ejendomsinspektør: Der henvises til ejerforeningens ejendomsinspektør

Formand: Formanden kan kontaktes ved mail: formand@vigerslev-engpark.dk og mobiltelefon 51 90 17 91.

Bestyrelsen: Bestyrelsen kan kontaktes ved mail: bestyrelsen@vigerslev-engpark.dk