Vedligeholdelsesplan

Der henvises til generalforsamlingsreferaterne, fra de ordinære generalforsamlinger, samt Nyhedsbrev nr. 1, februar 2013,  der omtaler vedligeholdelsesplanen, hvorfra følgende citeres:

VEDLIGEHOLDELSESPLAN – TRYGHED

Bestyrelsen arbejder med en langsigtet vedligeholdelsesplan, der indeholder både de kort- og langsigtede vedligeholdelsesopgaver. Det er bestyrelsens holdning, at der ikke må ske væsentlige stigninger i fællesomkostningerne. De ejere, der i dag ejer en lejlighed i foreningen, skal også kunne eje den om 5, 10 og 15 år. Det skal være en tryg investering, at købe en ejerlejlighed i foreningen.

VEDLIGEHOLDELSESPROJEKTER

I december 2011 afsluttede ejerforeningen sin omfattende trapperenovering.

IGANGVÆRENDE OG KOMMENDE VEDLIGEHOLDELSESPROJEKTER – BEMÆRK HER ER EN OPDATERING I FORHOLD TIL NYHEDSBREVET

  1. Renovering af murværket har været nødvendigt, da der fortsat var mange mindre revner og sætningsskader. Dette er nu afsluttet
  2. Taget, som var et større vedligeholdelsesprojekt, igangsættes ikke, da detaljerede undersøgelser heraf har vist, at det ikke vil have nogen dokumenterbar effekt. Dog gennemførtes i maj 2015 en algerensning af taget
  3. Gang- og affaldsarealer langs gavlene mod de grønne områder er blevet istandsat i efteråret 2014 og foråret 2015, og der blev lagt nye fliser langs husfacaderne, samt på arealet mod vest, hvilket forskønnede området omkring ejendommene betydeligt
  4. Udenomsarealerne tilføres delvis ny beplantning i løbet af 2015
  5. Ejerforeningens næste større vedligeholdelsesprojekt er udskiftning/renovering af brugsvandsrør, faldstammer og muligvis kloakker og de indledende undersøgelser er startet. Projektet igangsættes tidligst 2016 og formentlig først i 2017
  6. Herefter kommer næste større udvendige vedligeholdelsesopgave, nemlig udskiftning af vinduer om 6-7 år, når foreningen igen har sparet op til en større vedligeholdelsessag

Selvom der er tale om større og omkostningstunge vedligeholdel-sessager er det bestyrelsens holdning, at fællesudgifterne og opsparingen ikke skal stige væsentligt, maksimalt hvad der svarer til nettoprisindekset, og på fællesudgifterne har ejerforeningens bestyrelse gennemført store besparelser, hvorved niveauet for fællesudgifter i dag er nede på 2009-niveau.

Spørgsmål til ejerforeningens vedligeholdelsesplanen kan rettes til formanden for bestyrelsen.